СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Прием след седми клас

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2018 – 2019 г.

Редът за приемане и записване на ученици е утвърден със ЗАПОВЕД № 688/11.04.2018 г.

 Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език

Срок на обучение: 5 години

Приемни изпити : от резултатите по НВО – Математика + НВО – Български език и литература.

Профилиращи предмети:

 

Балообразуване:

Удвоеният резултат от НВО по математика, удвоеният резултат от НВО по БЕЛ, оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование и оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование.

Учебен план за профил „Предприемачески“ 

Интензивно се изучава Английски език в VIII клас – 18 часа седмично, а в останалите класове е профилиращ предмет.

Като II чужд език учениците изучават Руски език.

Акцентът при обучението се поставя върху учене чрез правене. Използват се различни дидактически прийоми. Целта им е учениците – мениджъри да бъдат възможно най-близо до реалните икономически условия, да имат практическа насоченост, прекрачваща тесните граници на отделния предмет: Макроикономика, Счетоводство, Финанси, Маркетинг и реклама. Учениците регистрират фирми, подготвят бизнес-планове, провеждат маркетингови проучвания и др. Така решаването на поставената задача от екипите има своето място в общия пъзел на учебното занятие. Учениците стават активна страна, разсъждават върху учебния проблем, сами търсят решения.

Facebook

Връщане