Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Healthy Live – Healthy Kids – Healthy Future

Заседналият живот, нездравословното хранене и липсата на физически упражнения сред децата в училище са тревожен проблем. Затлъстяването и заседналият живот се превръщат не само в здравословен, но и в социален проблем. Неговото решение е свързано с образователната роля на училището. Проектът се фокусира върху три целеви групи: първата е учениците на възраст 9-13 г., учениците с проблеми в теглото, както и редовните ученици. Те са в центъра на всички дейности, както на транснационално, така и на местно ниво. Втората група са родителите – ние ги информираме за развитието на проекта и ги включваме в местните дейности, за да повишим информираността им за проблема. Искаме родителите да се присъединят към нашите дейности и да ги насърчим да продължат този начин на живот у дома, като участват в дейности на открито колкото се може повече деца. Третата група са учителите, участващи в обмена. Те ще могат да анализират приликите, разликите, да идентифицират добрите практики и да ги прилагат в собствените си училища. Те ще научат повече от своите европейски колеги и ще станат ресурс за своите колеги, за да гарантират устойчивостта на резултатите от проекта. Въздействието на проекта цели да  повиши информираността сред учениците и родителите в партньорските училища относно здравословния начин на живот и здравословното хранене. Участниците в проекта ще се запознаят с причините и последиците от затлъстяването, ще придобият умения да се борят със заседналия живот и да използват свободното си време за повече физически дейности на открито. По време на проекта учителите ще обменят идеи и добри практики, ще подготвят ръководства за родители и ученици, видеоклипове на различни физически упражнения и спортни дейности на открито, календар със спортни занимания.

Училища, партньори по проекта на програма „Еразъм+“:

+ Средно училище „Възраждане“ – Русе, координатор

+ Средно училище „Таки Даскало“ – Битоля, Северна Македония

+ Обединено училище №1 в Бежа, Португалия

+ Основно училище „Якуп Севки Паша“ – Елязъг, Турция

+ Средно училище №1 в Перисору, Румъния

School newspapes „Healthy kids“ № 1