СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Learn to read and read to learn

Learn to read and read to learn Международен проект по програма „Учене през целия живот“, програма „Коменски“, „LEARN TO READ AND READ TO LEARN“, LLP-2013-COM-MP-068 (2013-2015).

Партньорството включва училища от България (координатор), Румъния, Гърция, Турция, Италия, Унгария. Това многонационално партньорство е създадено като отговор на намаляващото ниво на функционална грамотност сред децата и младежите. Според резултатите от скорошно проучване, проведено от международната организация PISAи PIRLS, процентът на активно четящите деца непрекъснато пада, както и на тези, които могат да интерпретират получената информация, така че да получат нови знания и да развият своите умения за учене.
Проектът има за цел да повиши интереса на учениците към четенето като ги включва в разнообразни дейности, водещи до подобряване на уменията за четене, както и по-нататъшно развиване техните умения за работа с писмена информация, както и да предостави мотивиращи дейности за децата от различни възрасти, както следва: занятия за четене, уроци за четене, четене на сцена, представяне на умения за четене, като всяка от тях ще приключва с краен продукт. Едновременно с дейностите за учениците, ще има и такива, насочени към учителите, предоставени от външни специалисти. Планира се родителите също да участват активно в работата по проекта.

Facebook

Връщане