СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Повече за „Learn to read and read to learn“

Learn to read and read to learn Четенето прави учениците по-знаещи и независими в процеса на учене, не само в училищните предмети, но и по много теми, свързани и ежедневието и света като цяло.Те срещат нови думи, фрази, идиоми, които обогатяват речниковия им запас и езикови умения; усвояването на модели и връзки повишава умението им за мислене и креативност.

Веднъж усетили, че могат да четат, стават по-уверени и независими в останалите науки.Веднъж постигнали добри умения за четене, учениците откриват по-широк спектър от теми, които да изучават и разглеждат. Автономността им би могла да се определи като едно от най-мощните мотивиращи средства и затова си струва да се работи за развиването на това основно умение. Четивните умения също биха могли да се развиват в различни направления като : четене за самото четене; четене за основна информация; четене за детайли от информацията; четене за удоволствие; четене като средство за изучаване на предметите в училище. Когато четивната практика стигне до по-високо ниво във всички тези направления, учениците ще са по-мотивирани да постигат по-добри резултати в училище и ще се чувстват по-добре да четат книга за удоволствие и с желание да научават за света на книгите.

Всички ние сме съгласни, че четенето на компютърен или телефонен екран не може да се сравни с четенето на книга. Работим за повишаване на мотивацията за четене на книга на хартиен носител, тъй като има повече предимства от четенето на електронни книги. Не критикуваме последните, но съгласно с младата възраст на ученците, ние считаме, че е нездравословно за дете да бъде излагано на лъченията на екрана за по-дълго време.

Поведенческите проблеми на тийнеджърите са също в полезрението на обществото ни. Мислим, че младите хора с високи образователни и обучителни стандарти, е по-малко вероятно да проявят лошо поведение. Въпреки, че предимно родителите са отговорни за доброто възпитание на децата, училищната среда и грамотността са от голямо значение. Чрез четене на висококачествени материали младите ученици се учат на морал, етика и ценности. Освен това, някои изследвания показват, че нивото на агресия сред младите в общества от по-четящи хора е по-ниско, отколкото на онези, които четат по-малко.

Отношението на децата към четенето се изгражда не само в училище, но и в семейството, ето защо включването на родителите в проектната работа е също важно. Не е толкова често в наши дни родителите да прекарват време с децата си като им четат книжки, или да четат заедно с децата си. Приема се, че децата са изложени на различни източници на информация още от най-ранна детска възраст и не е необходимо да четат книга, ако могат да гледат по телевизията същата история. Ето защо родителите ще бъдат насърчавани да вземат активно участие в проекта, тъй като ограмотяването на децата започва от най-ранна възраст.

Учителите са основен фактор в процеса за придобиване на грамотност и играят много важна роля в първоначалния период на ограмотяване. В настоящия момент, поради причини, които не се изясняват тук, се увеличава броя на децата, които са застрашени от трудности при придобиването на умения за четене и писане. В същото време, има малко учители, които са подготвени да използват специфични методи за работа с тези деца. Повечето учители не могат да разпознаят тези сигнали и да помогнат на децата да се справят с трудностите. Очевидно, ако учениците имат затруднения от тази ранна фаза на развиване на умения за четене и писане, те няма да успяват да постигнат добро ниво на функционална грамотност в по-късен етап и няма да имат възможност да разгърнат пълния си потенциал.

Счита се, че интелектуалният ръст на индивида е резултат от вътрешни и външни фактори и социални процеси. Процесът на изграждане на хармонична личност, която да споделя идеите на съвременното общество, разчита на диалога между хората. Важно условие за ефективно действие е определянето на интересите на учениците. Сега голяма част от учениците мислят, че училището е просто място, където се предоставя голям обем от информация. При добра мотивация всеки ученик би могъл да развие интерес към учебната работа. Това зависи предимно от разнообразието и прилагането на добре разработени и ефективни форми.

Проектът ще стимулира и ще накара ученика да търси интересни характеристики в близката среда и ще им помогне да разберат посланието, което книгите носят, съответно очакваното познание. Ще предостави възможносст на учениците да покажат и развият своите умения в подкрепящо сътрудничество и училището ще стане място за споделяне на интереси и открития.

Facebook

Връщане