СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

За училището

Знаме

Училището е създадено през 1981 г. като Единно средно политехническо, а от 1982 г. разполага и с нова сграда. Трите й крила са на три и четири етажа, с 19 кабинета, 4 работилници, физкултурен салон, книжарница, библиотека, сладкарница, столова със 160 места, здравна служба и актова зала със 200 места. През първата учебна година 1981/82 тук се обучават 1432 ученици в 39 паралелки от I-ви до IX-ти клас. По решение на МОН, през учебната 1990/91 г. ЕСПУ „Вела Пискова“ се преобразува в СОУ „Вела Пискова“, а през 1992/93 приема името на квартал „Възраждане“, където се намира.

Българско възраждане

Паисий Хилендарски

Осемнадесети век бележи началото на Българското възраждане – време на духовен разцвет и национално израстване на българите. Предвестник на Възраждането е „История славянобългарска“, написана от отец Паисий Хилендарски през 1762 г.
В този период се формира общонароден писмен и говорим език, което стимулира развитието на националната книжнина и литература. Развиват се националната просвета и култура, възникват множество училища и читалища. През 1869 г. в Браила се учредява Българското книжовно дружество. Борбата за църковна самостоятелност, ръководена от българските възрожденци Неофит Бозвели и Иларион Макариополски, завършва с учредяването на Българската екзархия. Първият български екзарх Антим I е избран през 1872 г.
С признаването на независимостта на българската църковна общност се определят етническите граници на българската нация в Османската империя. Осъществяването на българския духовен идеал и нарастналото национално самочувствие дават тласък на борбата за политическо освобождение.

Facebook

Връщане