СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

За учениците

Начален етап

Началната училищна степен в СУ „Възраждане“ обхваща 18 паралелки от I-ви до IV-ти клас, средно с по 20 ученици. Класните стаи са отделени в сектор Д на училищната сграда. Режимът е двусменен, като през цялата година учебните занятия за първи и четвърти клас започват в 8 часа. Училището осигурява четиринадесет групи ЦДО – по четири за децата от първи и втори клас и по  три за трети и четвърти клас; специализирана помощ от психолог; възможност за столово хранене. Осигурени са две стаи за отдих за нуждите на групите за ЦДО. Часовете по ЗИП в учебния план са разпределени между основните предмети – български език и литература, английски език, математика.

Прогимназиален етап

Прогимназиалната училищна степен в СУ „Възраждане“ обхваща 9 паралелки от V-ти до VІІІ-ми клас, средно с по 25 ученици. Обучението е на едносменен режим и на кабинетна система, като занятията започват в 8 часа. Учебният план включва задължителноизбираема подготовка по втори чужд език – немски или руски език 2 часа седмично и по математика – 1 час седмично. Осигурена е по една група ЦДО за V, VІ и V-VІІ клас. При изявено желание в часове СИП предлагаме допълнителна подготовка по български език и литература, математика, русезнание, здравно образование. От 7 години в училище функционира клуб „Съхрани българското“ с ръководител г-жа М. Цвяткова.

Гимназиален етап

Гимназиалната степен в СУ „Възраждане“ обхваща 9 паралелки от VIII-ми до XІІ-ти клас, разделени в профилите: „Технологичен – Информационни технологии“ и „Технологичен – Стопански мениджмънт“. Профил „Технологичен – Информационни технологии“ е с прием след 7-ми клас, като през първата година от обучението интензивно се изучават английски език, български език и литература и информационни технологии. Възпитаниците ни придобиват специализирани знания в областта на офис приложенията, компютърните мрежи, компютърната графика и анимация, а също и в областта на уеб програмирането и мултимедийните презентации. Целта на  обучението за учениците от профил „Технологичен- стопански мениджмънт“  е  да се превърнат  в ученици- мениджъри и  да бъдат възможно най-близо до реалните икономически условия, да имат практическа насоченост, прекрачваща тесните граници на отделния предмет: Макроикономика, Счетоводство, Финанси, Маркетинг и реклама. Учениците регистрират фирми, подготвят бизнес-планове, провеждат маркетингови проучвания и др.

Facebook

Връщане