СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Прием в първи клас

Подаване на документите – в СУ „Възраждане“, стая № 9, етаж 1.

Работно време на комисията по приема  – от 7,30 до 18,00 часа.

Броят паралелки в първи клас и редът за приемане и записване на ученици е утвърден със ЗАПОВЕД № 606/28.03.2017 г. на директора.

Избираеми учебни часове: Английски език; Български език и литература.
Факултативни учебни часове: Хореография, Информационни технологии, Математика.
Училището разполага с отлична материална база – обновени класни стаи, компютърни кабинети  за начален курс, библиотека, ученически стол, стаи за отдих, самостоятелно крило от учебната сграда с два физкултурни салона. За децата от първи, втори, трети и четвърти клас е организирана безплатна занималня.

Необходими документи за прием в първи клас

Удостоверение от детската градина за завършена подготвителна степен – оригинал,  акт за раждане /за сверяване на данните/, лична карта на родител /за удостоверяване на адресна регистрация/.
Подаването на документи започва от 29-ти май 2017 г.
Родителска среща – 20-ти юни 2017 г. от 18 часа в аулата на училището.

Facebook

Връщане