СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Прием в първи клас

Броят на паралелките в първи клас е утвърден със ЗАПОВЕД № 638/30.03.2018 г. на директора на СУ „Възраждане“.

Брой паралелки – 5.

Брой на местата в паралелките – съгласно утвърдените нормативни документи.

Избираеми учебни часове: Английски език; Български език и литература.

Училището разполага с отлична материална база – обновени класни стаи, компютърни кабинети  за начален курс, библиотека, ученически стол, стаи за отдих, самостоятелно крило от учебната сграда с два физкултурни салона. За децата от първи, втори, трети и четвърти клас е организирана безплатна занималня.

 

Facebook

Връщане